1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 แนะนำรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


วันที่ 23/06/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 23/06/2020 (15:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก