1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ 12. บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา โครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร


วันที่ 22/09/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 22/09/2020 (11:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก