เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชนแนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ แนวทางการค้นหาปัญหาของชุมชนแนวทางการรับฟัง ค้นหาปัญหา และการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน การสร้างเครื่อง


วันที่ 26/06/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 26/06/2020 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก