11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการถดถอยแบบพหุ สมการถดถอย ลอจิสติกส์


วันที่ 12/09/2020 (08:00) | ถึงวันที่ 12/09/2020 (12:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก