พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ


วันที่ 23/09/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 23/09/2020 (10:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก