1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การสอบย่อยภายหลังการเรียน หัวข้อ Endocrine system จำนวน 24 คะแนน ผ่าน UBU LMS


วันที่ 28/09/2020 (20:00) | ถึงวันที่ 28/09/2020 (21:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก