1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การสอบย่อยภายหลังการเรียน หัวข้อ Endocrine system จำนวน 24 คะแนน ผ่าน UBU LMS


วันที่ 29/09/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 29/09/2020 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก