1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 4. Drug transports: active transport, passive transport and carrier-mediated transport


วันที่ 26/11/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 26/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก