1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment


วันที่ 04/02/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 04/02/2021 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก