1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation


วันที่ 12/11/2020 (10:00) | ถึงวันที่ 12/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก