1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16. Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical applications


วันที่ 04/03/2021 (10:00) | ถึงวันที่ 04/03/2021 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก