1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม การทำปราศจากเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์


วันที่ 25/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 25/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก