อบรม เรื่อง การจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามแนวทางของ Outcomes-based education


วันที่ 06/11/2020 (08:30) | ถึงวันที่ 06/11/2020 (13:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก