1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 14. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2


วันที่ 23/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 23/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก