1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและแนวปฏิบัติและคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 3. พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร


วันที่ 25/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 25/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก