1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 12. การบริหารดำเนินการ (Operation Management)


วันที่ 01/02/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 01/02/2021 (11:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก