1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมการรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น กิจกรรมการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ


วันที่ 11/11/2020 (14:00) | ถึงวันที่ 11/11/2020 (17:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก