1506 425-บริการสารสนเทศทางยา 1. ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ


วันที่ 09/11/2020 (11:00) | ถึงวันที่ 09/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก