1506 523-การตรวจติดตามระดับยา 2. Pharmacokinetics concepts in therapeutic drug monitoring


วันที่ 18/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 18/11/2020 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก