1506 516-บริการเภสัชสนเทศ 3. การตอบคำถามอย่างเป็นระบบการจัดประเภทคำถามการหาภูมิหลังของคำถามการตอบคำถามด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร


วันที่ 12/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 12/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก