1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab 7-8: ปฏิบัติการฝึกตอบคำถาม ทางยา และการเขียนเอกสารอ้างอิง


วันที่ 04/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 04/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก