สอบทักษะกรณีศึกษาแบบรายยาว (Long Case)


วันที่ 04/03/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 04/03/2021 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก