1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel


วันที่ 17/11/2020 (09:00) | ถึงวันที่ 17/11/2020 (12:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2


1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 

ปฏิบัติการที่ 2  การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel


กลับไปหน้าหลัก