1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 - ปฏิบัติการที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel


วันที่ 17/11/2020 (13:00) | ถึงวันที่ 17/11/2020 (16:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2


\r\n 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 

\r\n

\r\n ปฏิบัติการที่ 2  การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel

\r\n


กลับไปหน้าหลัก