1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 : 14. Clinico-pathological conference III:


วันที่ 03/03/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 03/03/2021 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย


14. Clinico-pathological conference III:
GI and Reproductive systems


กลับไปหน้าหลัก