1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 14. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการเลือกใช้อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ


วันที่ 24/02/2021 (10:00) | ถึงวันที่ 24/02/2021 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก