1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน


วันที่ 03/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 03/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก