แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ-แบคทีเรียแกรมบวกดื้อยา -แบคทีเรียแกรมลบดื้อยา -เชื้อเอชไอวีดื้อยา -เชื้อวัณโรคดื้อยา โรคเขตร้อน


วันที่ 07/02/2021 (13:00) | ถึงวันที่ 07/02/2021 (16:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก