สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2563


วันที่ 14/02/2021 (09:00) | ถึงวันที่ 14/02/2021 (15:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย


สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2563 

วิชา 1502226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 และ

502227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

 


กลับไปหน้าหลัก