การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG (KM-2564)

การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG (KM-2564)

วันที่จัด                                      วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถานที่จัด                                  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม            22 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                               คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 18  คน                                                                                                                                     บุคลากรคณะเภสัชศาตร์       จำนวน  4 คน

ผู้บรรยาย                                   นางสาวอุษา ปัตเสน                                                                                                                                                                       นางสาวพีชราวดี กะวิกุล

ผู้จดบันทึก                                 นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                 นางสาวนุขจรีย์ มณีจักร์

                                                   นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG ให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด โดยสาระสำคัญของการบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG  ดังเอกสารแนบ

 

KM การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ  REG

 

 

การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (KM-2563)

การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (KM-2563)

วันที่จัด                                      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัด                                  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม            21 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                               คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 1  คน  (ผู้บรรยาย)  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์  จำนวน  20 คน

ผู้บรรยาย                                   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                                 นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

                                                   นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพื่อประยุกต์การทำงานในอนาคตได้  โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ

 

KM excel ขั้นสูง

ตัวอย่างแบบฝึกหัด excel ขั้นสูง

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

วันที่จัด                                   วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัด                              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม        29 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                           คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน   1 คน  (ผู้บรรยาย)  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จำนวน  28 คน

ผู้บรรยาย                                ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                              นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                             ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพื่อประยุกต์การทำงานในอนาคตได้  โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ

 

KM excel เบื้องต้น

การใช้งานระบบ PhaPAB Version 2 (KM-2563)

การใช้งานระบบ PhaPAB Version 2 (KM-2563)

วันที่จัด                                       วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.

สถานที่จัด                                  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           18 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                               คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์         จำนวน   5 คน                                                                                                                               บุคลากรคณะเภสัชศาตร์              จำนวน  13 คน

ผู้บรรยาย                                   ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                                 นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ                                                                                                                                                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการใช้งานระบบจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ     (Plan and Budget System V2) ซึ่งระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของคณะและการใช้เงินภายในโครงการต่างๆ โดยบูรณาการระบบสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทำงานภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์มีการใช้งานระบบใน Version 1 เมื่อปี 2559 โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งานระบบ (User) ให้มากขึ้น

KM ระบบ PhaPAB V.2

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis (KM-2563)

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis (KM-2563)

วันที่จัด                                      วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สถานที่จัด                                 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           14 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                              คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 13 คน  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จำนวน   1 คน

ผู้บรรยาย                                  ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

ผู้จดบันทึก                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์  อาจารย์ประจำกลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ ซึ่งเข้าปฏิบัติงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Sciences (Biochemisry) และระดับปริญญาเอก Ph.D Biomedical Sciences ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกในเรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis บรรยายให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับการักษาโรควัณโรคต่อไปในอนาคต โดยเนื้อหางานวิจัยที่ได้นำเสนอดังเอกสารแนบ

KM วิจัย รุจาภัคน์

 

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast model in drug discovery (KM-2563)

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast model in drug discovery (KM-2563)

วันที่จัด                                     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่จัด                                 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม          18 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                              คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 14 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน   3 คน                                                                          บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์          จำนวน   1 คน

ผู้บรรยาย                                  อาจารย์ภูเบศน์  นิลาทะวงศ์

ผู้จดบันทึก                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                               นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

นายภูเบศน์  นิลาทะวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศึกษาจบได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาโทในเรื่อง Application of yeast model in drug discovery ให้แก่คณาจารย์   คณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยในอนาคตต่อไป โดยเนื้อหางานวิจัยที่ได้นำเสนอดังเอกสารแนบ

 

KM วิจัย ภูเบศน์

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

วันที่จัด                                                    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

สถานที่จัด                                                ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                          24 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                             นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ)                                                                                                         บุคลากรคณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                                  นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       (อ้างอิงจาก คุณอุ่นเรือน มงคลชัยและคุณวิลาวัณย์ อุ่นเรือน)                                                                                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์                                                                                                                                                                   นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ                                                                                                                                                               นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ผู้จดบันทึก                                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                               นางสาวเบญจภั มิ่งขวัญ                                                                                                                                                                 นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

KM Operation manual

ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

วันที่จัด                                             วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.

สถานที่จัด                                         ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                   23 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                      รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน                                                                                                                                                   (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัิการ)                                                                                                                                                    และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                           รศ.สุรีพร เกตุงาม                                                                                                                                                                          ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จดบันทึก                                         นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                        นางสาวสดใส ตะรินันท์

                                                          นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

 

KM research

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           15 คน

เอกสารประกอบ (เฉพาะสมาชิก)

แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (จากการประชุม KM-2561) {filelink=80}

 

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           20 คน

สืบเนื่่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ UBU-LMS ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบ learning management system หลัก ให้รายวิชาต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ภาคฤดูร้อน) ได้ทดลองใช้ระบบ UBU-LMS นี้ เป็นรายวิชาแรก จึงนำประสบการณ์การใช้งาน UBU-LMS ที่ใช้ระบบ Moodle เป็นฐานนี้ มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ระบบ UBU-LMS เป็นระบบที่ใช้ Moodle version 3.4 เป็นฐานที่จะแตกต่างจากระบบ Moodle version 1.9 ที่คณะเคยใช้อยู่พอสมควร และลงใน server ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของระบบ UBU-LMS ที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้แก่

1. รองรับการติดตามความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษา เนื้อหา แหล่งข้อมูล ของนักศึกษา (activity completion)  เช่น ข้อสอบ หรืองานมอบหมาย  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการที่ติดตามหรือไม่ ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา หรือการตั้งค่าในแต่ละกิจกรรมที่เพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ activity completion จะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบว่าได้ทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

Read the rest of this entry