Author Archives: อ.ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           15 คน

เอกสารประกอบ (เฉพาะสมาชิก)

แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (จากการประชุม KM-2561) {filelink=80}

 

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           20 คน

สืบเนื่่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ UBU-LMS ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบ learning management system หลัก ให้รายวิชาต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ภาคฤดูร้อน) ได้ทดลองใช้ระบบ UBU-LMS นี้ เป็นรายวิชาแรก จึงนำประสบการณ์การใช้งาน UBU-LMS ที่ใช้ระบบ Moodle เป็นฐานนี้ มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ระบบ UBU-LMS เป็นระบบที่ใช้ Moodle version 3.4 เป็นฐานที่จะแตกต่างจากระบบ Moodle version 1.9 ที่คณะเคยใช้อยู่พอสมควร และลงใน server ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของระบบ UBU-LMS ที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้แก่

1. รองรับการติดตามความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษา เนื้อหา แหล่งข้อมูล ของนักศึกษา (activity completion)  เช่น ข้อสอบ หรืองานมอบหมาย  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการที่ติดตามหรือไม่ ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา หรือการตั้งค่าในแต่ละกิจกรรมที่เพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ activity completion จะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบว่าได้ทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

Read the rest of this entry

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 12 มกราคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           14 คน

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: ดร.ธนวดี ปรีเปรม

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning ของวิชาเภสัชบำบัด มีการดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน/งานมอบหมายก่อนเข้าชั้นเรียน
  2. เมื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาจะถูกแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรม
  3. อาจารย์ที่ดูแลชั้นเรียน จำนวน 2-3 คน
  4. ทำการจัดกิจกรรม ประมาณ 3 กิจกรรม
  5.  กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำ Drug monograph  Case learning Gamification เป็นต้น
  6. สรุปกิจกรรม
  7. ประเมินผลการเรียน

ผลการของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้พบว่าทำให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  รู้สึกว่าเนื้อหาไม่เยอะมากจนเกินไป และได้ทบทวนเนื้อหา

เอกสารประกอบ: การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร {filelink=79}

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning management system, LMS) มาใช้ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในหลายรายวิชา ที่ผ่านมาระบบ LMS ที่ถูกนำมาใช้มี 3 ระบบ  ได้แก่ Moodle version 1.9  Google classroom และ CourseVille ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จึงต้องการหาข้อสรุปจากประสบการณ์การใช้งานระบบ LMS ของอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกระบบ LMS เพื่อใช้เป็นระบบหลักของคณะ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ซึ่งได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ {filelink=78}

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้  Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินที่ผ่านมา ซึ่งบางประเด็นยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นงานบริหารได้ขอให้แต่ละงานส่งข้อมูลปัญหาที่พบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พร้อมตัวอย่างเพื่อหารือในที่ประชุมดังนั้น จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้ Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

Google classroom เป็นการสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์ที่ผู้สอน สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้ ซึ่งมีหลายรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มีการนำมาใช้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน google classroom รวมถึงการประยุกต์ใช้แล้ว ดัง link http://www.phar.ubu.ac.th/km/?p=1485 อย่างไรก็ตามปัจจุบัน google ได้ทำการพัฒนา features ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ทำการแลกเปลี่ยนในประเด็นการใช้ google classroom พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น และ features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของ google classroom รวมถึงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ในการนำมาใช้ในการเรียนการสอนแบบ active learning (สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าเรียนได้ด้วย) คือ https://plickers.com/   ข้อสรุปของกิจกรรมนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแบบ 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่ือง การจัดเรียนการสอนด้วย Google Classroom และ Features ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ {filelink=73}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เป็นต้น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่ดูแลช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งเรื่องของกฏระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค  ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนหรือก่อให้เกิดความล่าช้า ในการนี้คณะจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)  ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2560)   ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) ซึ่งได้ข้อสรุป เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ (จากการประชุม 3 ครั้งในปีงบประมาณ 2560) {filelink=72}

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสาร
1. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่ถูกต้อง ทำให้ค้นหาเอกสารไม่พบ ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเลือก save และหลังจาก save แล้วควรตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมเอกสารด้วย
2. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่สื่อความหมาย หรือลงไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ หรือไม่สะดวกให้การสืบค้น เช่น ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (โดยไม่ระบุว่าเป็นงานประชุมวิชาการเรื่องอะไร) เป็นต้น ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย หรือลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
3. การเลือกหมวดหมู่ของเอกสารผิดประเภท หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน เห็นควรให้แต่ละหน่วยงาน ทำการตรวจสอบคลังเอกสารของหน่วยงานตนเอง ทำการย้ายหมวดหากการเลือกหมวดผิดพลาด หรือ เพิ่มเติมเอกสารหากเอกสารยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสืบค้นในการอ้างอิงได้ ทั้งนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการทำบันทึกข้อความไปยังแต่ละงานเพื่อขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยอีกครั้ง
4. เมนูแสดงหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ยังที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการ ทำให้สืบค้นยาก งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการปรับหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ให้ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการที่ได้แยกไว้
5. คำว่า ดาว์นโหลดเอกสาร บนเมนูหน้าเว็บไซต์ไม่สื่อความหมายว่าเป็นคลังเอกสาร หรือที่เก็บรวบรวมเอกสาร เห็นควรเปลี่ยนชื่อเมนูจาก ดาว์นโหลดเอกสาร เป็น คลังเอกสาร
6. ชื่อหน่วยงานภายในคณะ บางหน่วยงานยังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หน้าเก็บรวบรวมเอกสาร ให้ตรงกับการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะ (แต่บางหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อที่ต่างจากชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน หรือไม่มีชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การสืบค้นชัดเจนมากขึ้น เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB
1. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการนำข้อมูลเงินรายได้ลงในระบบ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานกับงานการเงินเพื่อพัฒนาระบบ PhaPAB ให้รองรับการบันทึกและรายงานข้อมูลเงินรายได้
2. การรายงานงบประมาณในแผนภูมิ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ ไม่ได้แยกประเภทเงินรายได้ พัฒนาระบบ PhaPAB ในส่วนของการรายงานแผนภูมิโดยแยกประเภทของเงินรายได้ ให้ชัดเจน
3. ในส่วนของงานแผนที่ต้องประมวลข้อมูล ดูข้อมูลการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ยังไม่สามารถกรองข้อมูลตามหน่วยงานได้ ทำให้ไม่สะดวกในการประมวลข้อมูล เพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูล ในหน้าการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในส่วนของงานแผน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
4. การรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในหน้ารายงานข้อมูล ขึ้นซ้ำซ้อนข้อมูลโครงการซ้ำซ้อน งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตรวจสอบสาเหตุของการแสดงข้อมูลโครงการซ้ำในหน้ารายงาน และดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
5. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด