Category Archives: อื่นๆ

ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่

การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG (KM-2564)

การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG (KM-2564)

วันที่จัด                                      วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สถานที่จัด                                  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม            22 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                               คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน 18  คน                                                                                                                                     บุคลากรคณะเภสัชศาตร์       จำนวน  4 คน

ผู้บรรยาย                                   นางสาวอุษา ปัตเสน                                                                                                                                                                       นางสาวพีชราวดี กะวิกุล

ผู้จดบันทึก                                 นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                 นางสาวนุขจรีย์ มณีจักร์

                                                   นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG ให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์บันทึกคะแนน จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน และตัดเกรดผ่านระบบ REG อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ในการบันทึกเกรดของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา และลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกเกรด โดยสาระสำคัญของการบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ REG  ดังเอกสารแนบ

 

KM การบันทึกคะแนนและตัดเกรดโดยใช้ระบบ  REG

 

 

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ” (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           15 คน

เอกสารประกอบ (เฉพาะสมาชิก)

แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ (จากการประชุม KM-2561) {filelink=80}

 

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           20 คน

สืบเนื่่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ UBU-LMS ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบ learning management system หลัก ให้รายวิชาต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ภาคฤดูร้อน) ได้ทดลองใช้ระบบ UBU-LMS นี้ เป็นรายวิชาแรก จึงนำประสบการณ์การใช้งาน UBU-LMS ที่ใช้ระบบ Moodle เป็นฐานนี้ มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ระบบ UBU-LMS เป็นระบบที่ใช้ Moodle version 3.4 เป็นฐานที่จะแตกต่างจากระบบ Moodle version 1.9 ที่คณะเคยใช้อยู่พอสมควร และลงใน server ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของระบบ UBU-LMS ที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้แก่

1. รองรับการติดตามความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษา เนื้อหา แหล่งข้อมูล ของนักศึกษา (activity completion)  เช่น ข้อสอบ หรืองานมอบหมาย  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการที่ติดตามหรือไม่ ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา หรือการตั้งค่าในแต่ละกิจกรรมที่เพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ activity completion จะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบว่าได้ทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้  Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เป็นต้น ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่ดูแลช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งเรื่องของกฏระเบียบ และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค  ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนหรือก่อให้เกิดความล่าช้า ในการนี้คณะจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดกิจกรรมขึ้นจำนวน 3 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2560)  ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2560)   ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 มิถุนายน 2560) ซึ่งได้ข้อสรุป เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ (จากการประชุม 3 ครั้งในปีงบประมาณ 2560) {filelink=72}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบการให้บริการของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

{filelink=70}

ขั้นตอนการแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive กรณีผู้ใช้งานไม่มีอีเมล์ xxx@ubu.ac.th หรือ xxx@gmail ให้สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ได้

ขั้นตอนการแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive กรณีผู้ใช้งานไม่มีอีเมล์ xxx@ubu.ac.th หรือ xxx@gmail ให้สามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ได้

1

 

เอกสารแนบ : ขั้นตอนการแชร์ไฟล์ {filelink=65}

แนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx: ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx: ข้อสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ

ตามที่คณะได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx : การนำสู่การปฏิบัติ” เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในคณะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์ EdPEx มาเป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะได้มีการนำมาปรับใช้ระยะหนึ่งแล้ว โดยได้ทำการประเมินตนเองและประเมินจากกรรมการประเมินภายนอก และได้นำผลการประเมินมาพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาการประชุมและบทสรุป ดังเอกสารแนบ

1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

– เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 1   {filelink=62}

– เอกสารประกอบการประชุมชุดที่ 2   {filelink=63}

2. บทสรุปแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx   {filelink=64}

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (PharUBU Planning and Budgeting System) ข้อสรุปจากการประชุมการจัดการความรู้ 21 กรกฎาคม 2558

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (PharUBU Planning and Budgeting System) ข้อสรุปจากการประชุมการจัดการความรู้ 21 กรกฎาคม 2558

ตามที่คณะได้พัฒนาระบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (PharUBU Planning and Budgeting System) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาจากกระบวนการ KM ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน จนสำเร็จมาระดับหนึ่ง และได้เริ่มนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในปีงบประมาณ 2558 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรับทราบข้อเสนอแนะ และอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดต่อไป  คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยมีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป ดังนี้

Read the rest of this entry

แนงทางการประหยัดพลังงาน คณะเภสัชศาสตร์

แนงทางการประหยัดพลังงาน คณะเภสัชศาสตร์

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 จากบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สามารถสรุปแนวทางการประหยัดพลังงานด้านๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันได้ดังนี้ (download pdf file {filelink=40})

Read the rest of this entry