Category Archives: การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมุนไพรเขตอีสานใต้ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่)

รายงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมุนไพรเขตอีสานใต้ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์สมนุไพรไทยในเขตอีสานใต้ ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พืชในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศีรสะเกษ ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์พืชมีความสมบูรณ์คณะผู้ดำเนินการจึงได้จัดทำงานวิจัยฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และประโยชน์ของพรรณไม้ที่พบในโรงเรียนและในชุมชน    เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ

{filelink=44}