Category Archives: การบริการวิชาการ

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนบทความการศึกษาต่อเนื่อง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบการให้บริการของหน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 ท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

{filelink=70}