Category Archives: การพัฒนาการดำเนินงานวิจัย

– การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัย
– เทคนิคการบริหารงานวิจัย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันการนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ {filelink=71}

การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup

การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายการสนับสนุนการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น (Startup) โดยเชิญ ผศ.ดร.เชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง PH305 โดยมีอาจารย์ จำนวน 13 คน และนักศึกษา จำนวน 31 คน เข้าร่วมรับฟัง โดยวิทยากรได้บรรยายถึงความหมายของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และยกตัวอย่างแนวคิดของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมของมหาวิทยาลัย สรุปดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 

สรุปการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup {filelink=67}
เอกสารประกอบการบรรยาย “การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup” {filelink=68}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย

จากการที่งานวิจัย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางในการเบิกจ่ายและลดขั้นตอนการจัดการเอกสารเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย ซึ่งมีข้อสรุปดังเอกสารแนบ {filelink=58}

การพัฒนาแนวทางการจัดทำประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ผ่านทางเว็บไซต์

การพัฒนาแนวทางการจัดทำประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ผ่านทางเว็บไซต์

ประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) มีความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของของอาจารย์ ข้อมูลที่มีความครบถ้วนจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์ เพื่อติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย หรืออื่นๆ ตามที่ปรากฏใน CV ของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พํฒนา CV อาจารย์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยดึงข้อมูล จากฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลวิจัยจากการบันทึกภาระงานของอาจารย์ อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดหลายประการทำให้ข้อมูลที่ปรากฎไม่ครบถ้วน และอาจทำให้อาจารย์หรือนักวิจัย สูญเสียโอกาสต่างๆ ได้ จึงได้จัด KM ขึ้นเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาระบบ CV ของคณะ พร้อมๆ กับการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย และฐานข้อมูลบุคลากร ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางเพื่อให้งานคอมพิวเตอร์ไปออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ CV ต่อไป ดังเอกสารแนบ  หวัังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ท่านที่สนใจหรือกำลังพัฒนา CV ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของตนเองต่อไปได้

เอกสารแนบ

1. แนวทางการพัฒนาประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มอบ. {filelink=47}

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2555)  

ฐานข้อมูลวิจัยของคณะ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ในส่วนที่งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำระบบรองรับข้อมูลไว้ในระบบภาระงานอาจารย์ ได้แก่ 

ภาระงานวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่

หัวข้อวิจัย (ภาษาไทย)

หัวข้อวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้วิจัย Read the rest of this entry

แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

 ระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นงานพัฒนาร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และงานปฏิบัติการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ KM ภายในคณะฯ Read the rest of this entry

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกันของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนงานปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานร่วมกัน อันจะทำให้การทำงานของทั้งอาจารย์และงานปฎิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิืทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป  ทั้งนี้ข้อสรุปที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีดังตาราง Read the rest of this entry

ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์กับการประกันคุณภาพการศึกษา

บทความวิจัยตีพิมพ์ ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนผลผลิตของคณะ สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยรวบรวมผลงานตามรอบปีงบประมาณ และคิดคะแนนเป็นร้อยละ เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำในปีการศึกษานั้น ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 เท่ากับ 3 คะแนน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เกณฑ์นี้ถูกประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อการรับรองมาตรฐานของสถาบันการศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้แก่

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ของอาจารย์ หรือนักวิจัย) Read the rest of this entry

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2554-2555

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2554-2555

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาผลการประกันคุณภาพด้านการวิจัย ของคณะ จึงได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานวิจัย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2554-2555 ดังนี้ Read the rest of this entry