Category Archives: การพัฒนาการดำเนินงานวิจัย

– การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัย
– เทคนิคการบริหารงานวิจัย

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis (KM-2563)

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis (KM-2563)

วันที่จัด                                      วันที่ 15 มิถุนายน 2563

สถานที่จัด                                 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           14 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                              คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 13 คน  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จำนวน   1 คน

ผู้บรรยาย                                  ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์

ผู้จดบันทึก                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์  อาจารย์ประจำกลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ ซึ่งเข้าปฏิบัติงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Sciences (Biochemisry) และระดับปริญญาเอก Ph.D Biomedical Sciences ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกในเรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis บรรยายให้แก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยเกี่ยวกับการักษาโรควัณโรคต่อไปในอนาคต โดยเนื้อหางานวิจัยที่ได้นำเสนอดังเอกสารแนบ

KM วิจัย รุจาภัคน์

 

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast model in drug discovery (KM-2563)

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Application of yeast model in drug discovery (KM-2563)

วันที่จัด                                     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่จัด                                 ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม          18 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                              คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 14 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน   3 คน                                                                          บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์          จำนวน   1 คน

ผู้บรรยาย                                  อาจารย์ภูเบศน์  นิลาทะวงศ์

ผู้จดบันทึก                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                               นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

นายภูเบศน์  นิลาทะวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มชีวเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศึกษาจบได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาโทในเรื่อง Application of yeast model in drug discovery ให้แก่คณาจารย์   คณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำวิจัยในอนาคตต่อไป โดยเนื้อหางานวิจัยที่ได้นำเสนอดังเอกสารแนบ

 

KM วิจัย ภูเบศน์

ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

วันที่จัด                                             วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.

สถานที่จัด                                         ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                   23 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                      รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน                                                                                                                                                   (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัิการ)                                                                                                                                                    และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                           รศ.สุรีพร เกตุงาม                                                                                                                                                                          ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จดบันทึก                                         นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                        นางสาวสดใส ตะรินันท์

                                                          นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

 

KM research

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่ Monash University ประเทศมาเลเซีย ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันการนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 21 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ {filelink=71}

การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup

การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายการสนับสนุนการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น (Startup) โดยเชิญ ผศ.ดร.เชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้อง PH305 โดยมีอาจารย์ จำนวน 13 คน และนักศึกษา จำนวน 31 คน เข้าร่วมรับฟัง โดยวิทยากรได้บรรยายถึงความหมายของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และยกตัวอย่างแนวคิดของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังเห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมของมหาวิทยาลัย สรุปดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 

สรุปการเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup {filelink=67}
เอกสารประกอบการบรรยาย “การเป็นวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้น Startup” {filelink=68}

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย

จากการที่งานวิจัย ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เรื่อง ระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงินสำหรับโครงการวิจัย ขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางในการเบิกจ่ายและลดขั้นตอนการจัดการเอกสารเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย ซึ่งมีข้อสรุปดังเอกสารแนบ {filelink=58}

การพัฒนาแนวทางการจัดทำประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ผ่านทางเว็บไซต์

การพัฒนาแนวทางการจัดทำประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ผ่านทางเว็บไซต์

ประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) มีความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของของอาจารย์ ข้อมูลที่มีความครบถ้วนจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์ เพื่อติดต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย หรืออื่นๆ ตามที่ปรากฏใน CV ของอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พํฒนา CV อาจารย์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยดึงข้อมูล จากฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูลวิจัยจากการบันทึกภาระงานของอาจารย์ อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดหลายประการทำให้ข้อมูลที่ปรากฎไม่ครบถ้วน และอาจทำให้อาจารย์หรือนักวิจัย สูญเสียโอกาสต่างๆ ได้ จึงได้จัด KM ขึ้นเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาระบบ CV ของคณะ พร้อมๆ กับการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย และฐานข้อมูลบุคลากร ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางเพื่อให้งานคอมพิวเตอร์ไปออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการ CV ต่อไป ดังเอกสารแนบ  หวัังว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ท่านที่สนใจหรือกำลังพัฒนา CV ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบของตนเองต่อไปได้

เอกสารแนบ

1. แนวทางการพัฒนาประวัติข้อมูลนักวิจัย (CV) และฐานข้อมูลวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มอบ. {filelink=47}

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1

สรุป KM แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย ครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2555)  

ฐานข้อมูลวิจัยของคณะ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ในส่วนที่งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำระบบรองรับข้อมูลไว้ในระบบภาระงานอาจารย์ ได้แก่ 

ภาระงานวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่

หัวข้อวิจัย (ภาษาไทย)

หัวข้อวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้วิจัย Read the rest of this entry

แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

แนวทางการพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง

 ระบบการขอใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/สถานที่ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นงานพัฒนาร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ งานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และงานปฏิบัติการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ KM ภายในคณะฯ Read the rest of this entry

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

สุนทรียสนทนาระหว่างงานปฏิบัติการและคณาจารย์เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกันของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนงานปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานร่วมกัน อันจะทำให้การทำงานของทั้งอาจารย์และงานปฎิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิืทธิภาพยิ่งขึ้น  ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป  ทั้งนี้ข้อสรุปที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีดังตาราง Read the rest of this entry