Category Archives: การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร

– การดำเนินการ KM
– ระบบเงินเดือนแบบแท่ง
– แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
– แผนพัฒนาบุคลากร
– แผนยุทธศาสตร์
– แผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

วันที่จัด                                                    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

สถานที่จัด                                                ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                          24 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                             นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ)                                                                                                         บุคลากรคณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                                  นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       (อ้างอิงจาก คุณอุ่นเรือน มงคลชัยและคุณวิลาวัณย์ อุ่นเรือน)                                                                                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์                                                                                                                                                                   นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ                                                                                                                                                               นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ผู้จดบันทึก                                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                               นางสาวเบญจภั มิ่งขวัญ                                                                                                                                                                 นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

KM Operation manual

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้  Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆ (KM-2561)

สืบเนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทางการเงินที่ผ่านมา ซึ่งบางประเด็นยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนั้นงานบริหารได้ขอให้แต่ละงานส่งข้อมูลปัญหาที่พบในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พร้อมตัวอย่างเพื่อหารือในที่ประชุมดังนั้น จึงได้มีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้ Read the rest of this entry

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสารบนเว็บไซต์คณะ เพื่อจัดการและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ (ครั้งที่ 2)

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาระบบคลังเอกสาร
1. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่ถูกต้อง ทำให้ค้นหาเอกสารไม่พบ ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเลือก save และหลังจาก save แล้วควรตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมเอกสารด้วย
2. การตั้งชื่อเอกสาร ไม่สื่อความหมาย หรือลงไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถสืบค้นเอกสารได้ หรือไม่สะดวกให้การสืบค้น เช่น ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (โดยไม่ระบุว่าเป็นงานประชุมวิชาการเรื่องอะไร) เป็นต้น ผู้ดำเนินการนำเอกสารลงในระบบหนังสือราชการควรตั้งชื่อให้สื่อความหมาย หรือลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น
3. การเลือกหมวดหมู่ของเอกสารผิดประเภท หรือมีเอกสารไม่ครบถ้วน เห็นควรให้แต่ละหน่วยงาน ทำการตรวจสอบคลังเอกสารของหน่วยงานตนเอง ทำการย้ายหมวดหากการเลือกหมวดผิดพลาด หรือ เพิ่มเติมเอกสารหากเอกสารยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสืบค้นในการอ้างอิงได้ ทั้งนี้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการทำบันทึกข้อความไปยังแต่ละงานเพื่อขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยอีกครั้ง
4. เมนูแสดงหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ ยังที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการ ทำให้สืบค้นยาก งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการปรับหมวดหมู่เอกสารบนหน้าเว็บไซต์ให้ตรงกับหมวดหมู่ประเภทเอกสารในระบบหนังสือราชการที่ได้แยกไว้
5. คำว่า ดาว์นโหลดเอกสาร บนเมนูหน้าเว็บไซต์ไม่สื่อความหมายว่าเป็นคลังเอกสาร หรือที่เก็บรวบรวมเอกสาร เห็นควรเปลี่ยนชื่อเมนูจาก ดาว์นโหลดเอกสาร เป็น คลังเอกสาร
6. ชื่อหน่วยงานภายในคณะ บางหน่วยงานยังไม่ถูกต้อง ตรวจสอบชื่อหน่วยงานที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์หน้าเก็บรวบรวมเอกสาร ให้ตรงกับการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะ (แต่บางหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อที่ต่างจากชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน หรือไม่มีชื่อการแบ่งหน่วยงานภายใน ทั้งนี้เพื่อให้การสืบค้นชัดเจนมากขึ้น เช่น งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

สรุปแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผน การเงิน และงบประมาณ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการเงินรายได้จากค่าหน่วยกิตและอื่นๆ บนระบบ PhaPAB)

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 16 สิงหาคม 2559

ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB
1. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการนำข้อมูลเงินรายได้ลงในระบบ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายประสานกับงานการเงินเพื่อพัฒนาระบบ PhaPAB ให้รองรับการบันทึกและรายงานข้อมูลเงินรายได้
2. การรายงานงบประมาณในแผนภูมิ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ ไม่ได้แยกประเภทเงินรายได้ พัฒนาระบบ PhaPAB ในส่วนของการรายงานแผนภูมิโดยแยกประเภทของเงินรายได้ ให้ชัดเจน
3. ในส่วนของงานแผนที่ต้องประมวลข้อมูล ดูข้อมูลการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ยังไม่สามารถกรองข้อมูลตามหน่วยงานได้ ทำให้ไม่สะดวกในการประมวลข้อมูล เพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูล ในหน้าการรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในส่วนของงานแผน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
4. การรายงานข้อมูลรายไตรมาส ในหน้ารายงานข้อมูล ขึ้นซ้ำซ้อนข้อมูลโครงการซ้ำซ้อน งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตรวจสอบสาเหตุของการแสดงข้อมูลโครงการซ้ำในหน้ารายงาน และดำเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
5. ระบบ PhaPAB ยังไม่รองรับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาการรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแต่ละหมวด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 (7 ต.ค. 2559)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 (7 ต.ค. 2559)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงลูกค้า หรือเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความประสบการณ์ของผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามระบบที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบ ยังต้องมีการทบทวนอีกประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนนำเข้าคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

เอกสารแนบ
(ร่าง) ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 {filelink=69}

การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น

การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เพื่อหาแนวทาง/แนวปฏิบัติในการจัดระบบแฟ้มเอกสารเพื่อเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น ในการนี้จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถสรุปแนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดระบบแฟ้มเอกสารได้ต่อไป ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แนวทางการจัดระบบแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสืบค้น {filelink=66}

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 18 ส.ค. 2558

แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 18 ส.ค. 2558

สีบเนื่องจากการบริหารจัดการการศึกษา มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ ทีเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดเก็บรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือแนวปฏิบัติ เหล่านี้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงนำไปปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  คณะจึงได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะ ขึ้น ซึ่งมีข้อสรุปจากกิจกรรมการจัดการความรู้  (KM) เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2558 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาดังนี้  (ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะได้ทำการจัดประชุม KM อีกครั้งในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

Read the rest of this entry

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ)

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การเบิกจ่ายและเอกสารการเงินที่เป็นปัจจุบัน (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็นโครงการปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน ในการนี้ จึงใคร่ขอสรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อดังกล่าว ดังเอกสารแนบ

{filelink=57}

ถอดบทเรียน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)

ถอดบทเรียน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (The Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)

คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นเกณฑ์ที่จัดทำโดย The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้พัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์ มาระยะหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารทุกคนมีความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx ที่ตรงกัน จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น โดยมีผู้บริหารที่ได้รับการอบรม TQA criteria, TQA pre-assessor, EdPEx, EdPEx OA หรีือมีประสบการณ์บริหารอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำความเข้าใจเกณฑ์ ร่วมประเมินองค์กร และหาโอกาสในการพัฒนา อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการการศึกษาที่พัฒนาขึ้นของคณะต่อไป  ซึ่งจากการทำ KM คณะได้ทำการถอดบทเรียนที่มีเนื้อหาดังเอกสารแนบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรภายในคณะ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะได้ประโยชน์จากบทสรุปที่ได้จากการทำ KM นี้

เอกสารแนบ

1. ถอดบทเรียน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ {filelink=46}