Category Archives: เหตุการณ์

ใช้สำหรับทำ Event Calendar

การใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมคณะและจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานระบบปฏิทินกิจกรรมคณะและจองห้องประชุมออนไลน์

สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะแนะนำการใช้ระบบกรอกปฏิทินกิจกรรมคณะและการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ เพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของคณะ โดยทั้ง 2 ระบบมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากจึงถูกนำมารวมกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ ซึ่งตำแหน่งที่แสดงผลจะปรากฎดังรูปด้านล่างนี้ {filelink=34}

Read the rest of this entry