Category Archives: การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Google classroom เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใน Google Apps for Education ที่บริษัท Google ได้พัฒนาขึ้นสำหรับองค์กรการศึกษาที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ห้องเรียนแบบออนไลน์ ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งด้านการใส่เนื้อหาบทเรียน วีดีทัศน์ การทำแบบทดสอบ การมอบหมายงานและกำหนดวันส่งรายงานได้ สามารถตรวจงานและให้คะแนนได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา รวมถึงการประกาศ การถาม-ตอบ ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างสะดวกโดยการเก็บไฟล์งานต่างๆ อย่างเป็นระบบใน Google drive ภายใต้โฟลเดอร์ “Classroom” ซึ่งประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยๆ ข้างในแยกตามรายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้นหรือเป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอน  รวมทั้งการใช้งานร่วมกับ Apps อื่นๆ ของ Google ได้เป็นอย่างดี รวมถึง Add on ต่างๆ  เช่น Gmail Google calendar Google docs sheets slides และ Google forms เป็นต้น

ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และมีการสอนแบบ active learning สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ “การใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  ขึ้น  โดยมีแนวทางการเปิดใช้ Google classroom และการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps อื่นๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้

1. แนวทางการใช้ Google classroom เพื่อการเรียนการสอน

   การเริ่มต้นการใช้งาน Google classroom สามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีแนวทางดังเอกสารแนบ {filelink=60}

2. ตัวอย่างการทำวิจัยการเรียนการสอนโดยการใช้ Google classroom ร่วมกับ Apps และสื่อออนไลน์ต่างๆ {filelink=61}

   ผลงานวิจัยเรื่อง “Application of Online Tools for Class Support and Management: A Case Study”

   โดย Araya Florence Atipong Suriya Asst.Prof.Suparesk Janjarusjitt

   Department of Electrical and Electronics Engineering, Ubon Ratchathani University

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

หลังจากที่เครื่องมือต่าง ๆ ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว คราวนี้ก็ได้เวลาที่จะได้นำไปใช้ในห้องเรียนจริง ๆ กันแล้วล่ะครับ โดยเริ่มแรก ผมได้อธิบายวิธีการเรียนการสอนแบบ POL เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อน ว่าเป็นการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากปัญหา ซึ่งนักศึกษาจะต้องระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่กลุ่มตนเองได้รับ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน Read the rest of this entry

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 1 ภาคเตรียมการ

เล่าเรื่อง POL ตอนที่ 1 ภาคเตรียมการ

ในขณะที่ผมกำลังนั่งเตรียมสไลด์เพื่อที่จะใช้เป็นสื่อการสอนในหัวข้อ Method Validation ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมอยู่นั้น Read the rest of this entry