Category Archives: การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สรุปการจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยลงถึงระดับปฏิบัติการที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ และกำหนดให้เป็น KPI ของผู้รับผิดชอบข้อมูลในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร นำข้อมูลลงระบบเก็บเอกสารประกันคุณภาพ (E-documents)
2.  การเก็บเอกสารให้รวบรวมเอกสารเรียงตามที่ระบุใน SAR โดยทำการกำหนดรหัสเอกสารเพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ดังนี้ Read the rest of this entry

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552

:  บทสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง Read the rest of this entry