Category Archives: โครงการเล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง

โครงการ สสส.

VDO เล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง วันที่ 27 ตุลาคม 2554

VDO เล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง วันที่ 27 ตุลาคม 2554

บอกล่าและถ่ายทอดสิ่งดีๆ โดยน้องสลวยเกศ บุดดาลี และพี่นารี แก้ววงษา

ชมวิดีทัศน์

VDO อบรมการเป็นนักพูดต่อหน้าชุมชน

VDO อบรมการเป็นนักพูดต่อหน้าชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 คณะเภสัชศาสตร์ได้อบรมการเป็นนักพูดต่อหน้าชุมชนแก่ บุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จินตนา นภาพร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะในการเป็นนักพูดที่ดีต่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยท่านสามารถชมวิดิทัศน์การอบรมได้โดยคลิก

ชมวิดีทัศน์

VDO เล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง

VDO เล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง

VDO เล่าสิ่งดีๆ ให้กันฟัง ได้ตัดต่อในบางส่วนเสร็จแล้ว จะทยอย Up ขึ้นเรื่อยๆ ครับ

ท่านสามารถ คลิกที่ Link ด้านล่างเพื่อชมได้เลยครับ
VDO 01 | VDO 02 | VDO 03 | VDO 04 | VDO 05 | VDO 06 | VDO 07 | VDO 08 | VDO 09 | VDO 10
| VDO 11

หมายเหตุ* ไม่ได้เรียงลำดับตามวันที่นะครับ