สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน” (KM-2561)

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน

การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการ การวิจัย การปฏิบัติงานวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากการจัดทำ MOU ของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้น รวมถึงมีบางส่วนที่หมดอายุแล้วหรือกำลังจะหมดอายุ ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล MOU อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การสืบค้นทำได้รวดเร็วขึ้น หากมี MOU กำลังจะหมดอายุลง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ทำการบริหารจัดการได้ทันท่วงที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการ MOU มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้ 1. MOU ที่รวบรวมให้ทำการจำแนกออกเป็น หน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ

2. หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้จำแนกออกเป็นกลุ่มหน่วยงานย่อยตามลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ ดังนี้

2.1 โรงงานผลิตยา

2.2 มหาวิทยาลัย

2.3 สถาบัน

2.4 บริษัทยา/บริษัทเอกชน

2.5 ร้านยา

2.6 โรงพยาบาล

2.7 อื่นๆ

3. การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละกลุ่มหน่วยงานย่อย ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ปีที่ลงนามใน MOU วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ กิจกรรมตามข้อตกลง MOU  กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยควรจัดเรียงหน่วยงานตามวันที่ลงนามใน MOU และให้มีการแสดงผลของข้อมูลเหล่านี้บนเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์

4. มอบหมายให้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพัฒนาฐานข้อมูล MOU ขึ้น โดยระบบฐานข้อมูล MOU นี้ควรออกแบบดังนี้

  • ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ) เป็นผู้บันทึกข้อมูล
  • ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่ชื่อหน่วยงาน วัน/เดือน/ปีที่ลงนามใน MOU วัน/เดือน/ปีที่หมดอายุ กิจกรรมตามข้อตกลง MOU และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการกับหน่วยงานตาม MOU
  • เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้นำไปแสดงผลบนเว็บไซต์ของคณะ
  • ควรออกแบบระบบแจ้งเตือนกรณีที่ MOU ใกล้หมดอายุ โดยอาจให้ระบบส่งคำเตือนไปทางอีเมล์ของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1 ปี ก่อนวันหมดอายุ เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาต่ออายุหรือสิ้นสุดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

5. สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของงานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ขอให้รวบรวมเก็บ MOU ที่จุดเดียวคืองานบริหาร และขอให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลกับงานบริหารก่อนและควรระบุผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ในระบบฐานข้อมูล MOU นี้ด้วย ทั้งนี้นางสาวติณณา ภาษาพรม ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อมูลการทำ MOU ผ่านทางเว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และงานบริหารตรวจสอบข้อมูลในลิ้งค์ดังกล่าวอีกครั้ง

เอกสารประกอบ

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน {filelink=77}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *