แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ (KM-2561)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning management system, LMS) มาใช้ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนในหลายรายวิชา ที่ผ่านมาระบบ LMS ที่ถูกนำมาใช้มี 3 ระบบ  ได้แก่ Moodle version 1.9  Google classroom และ CourseVille ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จึงต้องการหาข้อสรุปจากประสบการณ์การใช้งานระบบ LMS ของอาจารย์ประจำรายวิชาต่างๆ ในการคัดเลือกระบบ LMS เพื่อใช้เป็นระบบหลักของคณะ และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ซึ่งได้ข้อสรุปตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 

แนวทางการพัฒนาระบบ LMS เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ {filelink=78}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *