Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom และ team based learning (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 12 มกราคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           14 คน

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ flipped classroom

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: ดร.ธนวดี ปรีเปรม

2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning

ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์: อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning ของวิชาเภสัชบำบัด มีการดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน/งานมอบหมายก่อนเข้าชั้นเรียน
  2. เมื่อเข้าชั้นเรียนนักศึกษาจะถูกแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของกิจกรรม
  3. อาจารย์ที่ดูแลชั้นเรียน จำนวน 2-3 คน
  4. ทำการจัดกิจกรรม ประมาณ 3 กิจกรรม
  5.  กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การทำ Drug monograph  Case learning Gamification เป็นต้น
  6. สรุปกิจกรรม
  7. ประเมินผลการเรียน

ผลการของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้พบว่าทำให้นักศึกษาได้กระตุ้นการเรียนรู้  เรียนอย่างมีความสุข  รู้สึกว่าเนื้อหาไม่เยอะมากจนเกินไป และได้ทบทวนเนื้อหา

เอกสารประกอบ: การจัดการเรียนการสอนแบบ team based learning อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร {filelink=79}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *