Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

Show and share วิธีการและประสบการณ์ การเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบบรรยาย เป็นการเรียนการสอนแบบ active learning โดยคณาจารย์ของคณะ: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ UBU LMS (KM-2561)

วันที่จัด                              วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัด                           ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม           20 คน

สืบเนื่่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ UBU-LMS ขึ้นเพื่อให้เป็นระบบ learning management system หลัก ให้รายวิชาต่างๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รายวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (ภาคฤดูร้อน) ได้ทดลองใช้ระบบ UBU-LMS นี้ เป็นรายวิชาแรก จึงนำประสบการณ์การใช้งาน UBU-LMS ที่ใช้ระบบ Moodle เป็นฐานนี้ มาถ่ายทอดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ระบบ UBU-LMS เป็นระบบที่ใช้ Moodle version 3.4 เป็นฐานที่จะแตกต่างจากระบบ Moodle version 1.9 ที่คณะเคยใช้อยู่พอสมควร และลงใน server ของมหาวิทยาลัย ความแตกต่างของระบบ UBU-LMS ที่แตกต่างอย่างชัดเจนได้แก่

1. รองรับการติดตามความสำเร็จของการทำกิจกรรมต่างๆ หรือการศึกษา เนื้อหา แหล่งข้อมูล ของนักศึกษา (activity completion)  เช่น ข้อสอบ หรืองานมอบหมาย  โดยอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการที่ติดตามหรือไม่ ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา หรือการตั้งค่าในแต่ละกิจกรรมที่เพิ่มก็ได้ ทั้งนี้ activity completion จะช่วยให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาตรวจสอบว่าได้ทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่

2.  มี dashboard รายงานสถานะของผู้เข้าใช้งาน (อาจารย์ หรือนักศึกษา) เช่น รายวิชาที่มีชื่อของผู้ใช้งานลงทะเบียนอยู่ในระบบ กำหนดสิ้นสุด (วัน เดือน ปี) ของการเข้าทำกิจกรรมของรายวิชาต่างๆ (activity due) ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าทำกิจกรรมได้โดยตรงจากหน้า dashboard นี้  และมีรายงานความสำเร็จของการเข้าทำกิจกรรม (activity completion) ตามที่อาจารย์กำหนด

3. ปฏิทินใช้งานได้ดีขึ้น โดยอาจารย์สามารถเพิ่มกิจกรรมของรายวิชา หากมีกลุ่มก็เพิ่มกิจกรรมหรือหัวข้อเฉพาะกลุ่มนั้นๆ ได้ และทั้งอาจารย์และนักศึกษาสามารถเพิ่มกิจกรรมส่วนตัวลงไปได้ด้วย  โดยปฏิิทินจะรวบรวมเอากำหนดการของรายวิชาต่างๆ ไว้ทั้งหมด และหากผู้ใช้งานลง moodle app ในอุปกรณ์มือถือหรือ tablet ก็จะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินได้  นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มกิจกรรมที่เกิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ รวมถึงสามารถ export ปฏิทิน ในรูปของ file หรือ link เข้าสู่ google calendar ได้ หากผู้ใช้งานปกติใช้งาน google caledar เป็นประจำอยู่แล้ว (หมายเหตุ: link ถ้าเอาลง google calendar จะลบไม่ได้ แต่ถ้าเอาไฟล์ลง google calendar สามารถลบกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้) หรือ import google calendar เข้าสู่ปฏิทินของตนเองในระบบ ubu-lms

การ import google calendar เข้าสู่ปฏิทินของตนเองในระบบ ubu-lms

การ export ปฏิทิน ในรูปของ file หรือ link เข้าสู่ google calendar  (ใน VDO แสดงการ export link to google calendar แต่ถ้าต้องการ export file to google calendar ให้นำไฟล์ที่เป็น .ics นำเข้า google calendar โดยเลือกที่ เพิ่มปฏิทินอื่นๆ แล้วเลือก นำเข้าปฏิทิน (import calendar)

4. สามารถให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าขั้นเรียนได้ด้วยตนเอง (self-enrollment) กรณีที่ระบบ REG ของมหาวิทยาลัยยังไม่เชื่อมต่อกับ UBU-LMS หรือมีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า

5. รองรับการใช้งานห้องสนทนา (chat) จากเดิมทีระบบเดิมที่คณะใช้ไม่ได้ เนื่องจาก server ไม่รองรับ แต่เมื่อใช้ server ของมหาวิทยาลัยทำให้สามารถใช้ function นี้ได้ รวมถึงการส่งอีเมลเมื่อมีผู้ส่งข้อความเข้ามา โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งระบบอีเมลด้วยหรือไม่ และส่งเมื่อไร ระหว่าง online/เมื่อ offline / ทั้ง online และ offline

หมายเหตุ vdo ข้างบนเป็นการนำ chat มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของหัวข้อ ที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาในระบบตามเวลาที่กำหนด กรณีต้องการสื่อสารกับนักศึกษา ขณะที่นักศึกษา offline อยู่ ให้ไปที่ block การจัดการระบบ -> เลือก สมาชิก -> เลือก enrolled users -> ติ๊กหน้าชื่อที่ต้องการส่งข้อความ -> เลื่อนมาที่ drop down list ด้านล่าง แล้วเลือก เพิ่ม/ส่งข้อความ -> ใส่ข้อความ แล้วกดปุ่มส่ง

6. การสร้างแบบทดสอบ หรือข้อสอบ การตั้งค่าต่างๆ เปลี่ยนไปเล็กน้อย ดังตัวอย่างในคลิปของ ดร.ธนวดี ปรีเปรม ที่ทำการเพิ่มข้อสอบประเภท multiple choice (ครั้งละหลายคำถาม)

หมายเหตุ ในคลิปที่เวลา 9.38 สามารถแก้ปัญหาได้โดย ให้เลือกเป็น Adaptive mode ก่อน แล้วเอาที่ติ๊กในคอลัมถ์แรกออกให้หมด แล้วจึงเปลี่ยนกลับมาเป็น Deferred feedback เช่นเดิม  จากนั้นตั้งค่าในคอลัมถ์อื่นๆ ตามความต้องการ

7. ผู้ดูแลระบบ UBU-LMS ได้ลง plug in ที่น่าสนใจ plug in หนึ่งคือ การสร้างแบบทดสอบ แบบ Drag and Drop onto Image ซึ่งมีวิธีการใช้ตั้งค่าดังตัวอย่างของคลิปด้านล่าง

8. อาจารย์สร้างสามารถสร้าง assignment เพื่อให้นักศึกษาส่งงานหรือรายงานในระบบได้ โดยจะมีอีเมลแจ้งทั้งอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์สามารถให้ feedback เป็น text หรือ ส่งไฟล์ที่แก้ไข กลับให้นักศึกษาได้ ซึ่งสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม

9. ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ สามารถติดตั้ง Moodle app ในมือถือ หรือ tablet ได้ โดยมีวิธีการติดตั้งดังคลิปต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *