การจัดการ Comment

การจัดการ Comment

สำหรับบทความที่เราโพสนั้น ผู้อ่านสามารถทำการ comment เพื่อติชม หรือซักถามเพิ่มเติมได้ โดยจะปรากฎด้านล่างของบทความ ดังรูป

Tip : ต้องใส่ ชื่อ ,email และข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถส่ง comment ได้

Tip : เมื่อทำการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องจนพร้อมแล้ว กด Leave comment เพื่อส่งข้อความ

เมื่อสมาชิก ทำการ comment บทความของสมาชิกด้วยกัน จะไม่ต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปเพิ่ม เพราะระบบได้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานไว้อยู่แล้ว

ซึ่งใส่เพียงความคิดเห็น แล้วกด Leave comment ได้ทันที

** อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้อ่าน comment บทความเราแล้ว จะไม่ปรากฎต่อสาธารณะในทันที แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของบทความเสียก่อน

การจัดการ Comment

ผู้เขียนต้องเข้าสู่ Site admin เสียก่อน (อ่าน : การ Login เบื้องต้น)

เมื่อเข้าสู่ Site admin แล้ว ดูแถบเครื่องมือด้านซ้าย แล้วคลิกที่ Comments ดังรูป

ข้อสังเกตุ หากมีการ comment จะมีรูปวงกลมสีแดง พร้อมแสดงจำนวน comment ที่รอการจัดการ

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าจอดังรูป

คำอธิบาย

Approve :  กดเมื่อทำการยืนยันการตรวจสอบ หลังจาก Approve แล้ว comment จะแสดงต่อสาธารณะ

Reply : ตอบกลับ Comment

Quick Edit : แก้ไข Comment อย่างง่าย

Edit :  แก้ไข Comments อย่างระเอียด

Spam : กำหนดให้เป็นข้อความก่อกวน (จะมีการ block)

Trash : ลบ comment นั้นทิ้ง

One Response »