การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น (KM-2563)

วันที่จัด                                   วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

สถานที่จัด                              ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม        29 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                           คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์   จำนวน   1 คน  (ผู้บรรยาย)  บุคลากรคณะเภสัชศาตร์   จำนวน  28 คน

ผู้บรรยาย                                ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้จดบันทึก                              นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                             ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย

                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคลากรที่สนใจเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถนำทักษะเบื้องต้นไปใช้งานในเชิงสถิตขั้นสูงเพื่อประยุกต์การทำงานในอนาคตได้  โดยมีเนื้อหาในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ

 

KM excel เบื้องต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *