ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

ประสบการณ์การจัดทำแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม (KM-2562)

วันที่จัด                                             วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น.

สถานที่จัด                                         ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                   23 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                      รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน                                                                                                                                                   (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัิการ)                                                                                                                                                    และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                           รศ.สุรีพร เกตุงาม                                                                                                                                                                          ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จดบันทึก                                         นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                        นางสาวสดใส ตะรินันท์

                                                          นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

 

KM research

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *