การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (KM-2562)

วันที่จัด                                                    วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น.

สถานที่จัด                                                ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                          24 คน

ผู้ร่วมกิจรรม                                             นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ)                                                                                                         บุคลากรคณะเภสัชศาสตร็ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน

ผู้บรรยาย                                                  นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       (อ้างอิงจาก คุณอุ่นเรือน มงคลชัยและคุณวิลาวัณย์ อุ่นเรือน)                                                                                                               นางสาวสดใส ตะรินันท์                                                                                                                                                                   นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ                                                                                                                                                               นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

ผู้จดบันทึก                                                นางสาวสดใส ตะรินันท์

ผู้เรียบเรียง                                               นางสาวเบญจภั มิ่งขวัญ                                                                                                                                                                 นางนิธินันท์ สุยะลา                                                                                                                                                                       นางสาวสดใส ตะรินันท์

 

KM Operation manual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *