คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University


ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนกันยายน 2563ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                 
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                 
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                 
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                 
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                 
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63               
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                 
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                 
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                 
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63               
อา. 20 ก.ย.63                 
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                 
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63               
อา. 27 ก.ย.63                 
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                 
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุมชั้น 1

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                     
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63             
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                     
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63               
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                     
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                     
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                     ตารางการใช้ห้อง PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                 
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                 
พ. 2 ก.ย.63               
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63             
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                 
อ. 8 ก.ย.63                 
พ. 9 ก.ย.63               
พฤ. 10 ก.ย.63               
ศ. 11 ก.ย.63             
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                 
อ. 15 ก.ย.63                 
พ. 16 ก.ย.63               
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63             
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                 
อ. 22 ก.ย.63                   
พ. 23 ก.ย.63               
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63               
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                 
อ. 29 ก.ย.63                 
พ. 30 ก.ย.63               ตารางการใช้ห้อง PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                     
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63           
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                     
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63         
ศ. 11 ก.ย.63           
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                     
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63           
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                     
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63           
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                     
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63         
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63         
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63           
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63         
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63         ตารางการใช้ห้อง PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63               
พ. 2 ก.ย.63         
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63               
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63               
อ. 8 ก.ย.63               
พ. 9 ก.ย.63         
พฤ. 10 ก.ย.63                 
ศ. 11 ก.ย.63               
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                 
อ. 15 ก.ย.63               
พ. 16 ก.ย.63           
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63               
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                 
อ. 22 ก.ย.63               
พ. 23 ก.ย.63         
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63               
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                   
อ. 29 ก.ย.63             
พ. 30 ก.ย.63         ตารางการใช้ห้อง PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63           
พ. 2 ก.ย.63           
พฤ. 3 ก.ย.63         
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63           
อ. 8 ก.ย.63           
พ. 9 ก.ย.63           
พฤ. 10 ก.ย.63           
ศ. 11 ก.ย.63         
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63           
อ. 15 ก.ย.63           
พ. 16 ก.ย.63         
พฤ. 17 ก.ย.63           
ศ. 18 ก.ย.63         
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63           
อ. 22 ก.ย.63           
พ. 23 ก.ย.63           
พฤ. 24 ก.ย.63           
ศ. 25 ก.ย.63         
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63           
อ. 29 ก.ย.63           
พ. 30 ก.ย.63             ตารางการใช้ห้อง คณะเภสัชศาสตร์

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                 
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                 
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                   
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                 
พ. 2 ก.ย.63                 
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                 
พ. 9 ก.ย.63                 
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                 
พ. 16 ก.ย.63                 
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                 
พ. 23 ก.ย.63                 
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                 
พ. 30 ก.ย.63                 ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                 
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                 
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                 
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                 
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH205 ห้องสอนออนไลน์

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                 
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH206 ห้องสอนออนไลน์

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                 
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                 
ศ. 4 ก.ย.63                   
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                 
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                 
ศ. 11 ก.ย.63                   
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                 
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                 
ศ. 18 ก.ย.63                   
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                   
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                 
ศ. 25 ก.ย.63                   
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง PH 207 ห้องสอนออนไลน์

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                   
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                 
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                   
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                 
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                   
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                 
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                   
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                 
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                   
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง -ยกเลิก-

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง ห้องประชุมมงคลนาม PH105

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63                       
ศ. 18 ก.ย.63                       
ส. 19 ก.ย.63                       
อา. 20 ก.ย.63                       
จ. 21 ก.ย.63                       
อ. 22 ก.ย.63                       
พ. 23 ก.ย.63                       
พฤ. 24 ก.ย.63                       
ศ. 25 ก.ย.63                       
ส. 26 ก.ย.63                       
อา. 27 ก.ย.63                       
จ. 28 ก.ย.63                       
อ. 29 ก.ย.63                       
พ. 30 ก.ย.63                       ตารางการใช้ห้อง CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อ. 1 ก.ย.63                       
พ. 2 ก.ย.63                       
พฤ. 3 ก.ย.63                       
ศ. 4 ก.ย.63                       
ส. 5 ก.ย.63                       
อา. 6 ก.ย.63                       
จ. 7 ก.ย.63                       
อ. 8 ก.ย.63                       
พ. 9 ก.ย.63                       
พฤ. 10 ก.ย.63                       
ศ. 11 ก.ย.63                       
ส. 12 ก.ย.63                       
อา. 13 ก.ย.63                       
จ. 14 ก.ย.63                       
อ. 15 ก.ย.63                       
พ. 16 ก.ย.63                       
พฤ. 17 ก.ย.63