คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University 

รองศาสตราจารย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2553 - 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

 


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา